Heb je een vraag?


Klik op onderstaande knop voor het adres, telefoonnummer, mailadres of website van de polder of watering in jouw buurt.


Het watersysteem

Een watersysteem is een geografisch afgebakend, samenhangend en functioneel geheel van oppervlaktewater, grondwater, waterbodems, oevers en technische infrastructuur met inbegrip van de daarin voorkomende levensgemeenschappen en alle bijhorende fysische, chemische en biologische processen, en waarvan de grenzen worden bepaald op grond van hun hydrologische, morfologische, ecologische en functionele samenhang.

Logischerwijs zouden de omschrijvingen van polders en wateringen moeten samenvallen met de stroomgebieden of op zijn minst met deelbekkens. Dit is echter niet steeds het geval. Van overheidswege wordt nu wel de tendens waargenomen om de bestuurlijke instelling te enten op deze hydro-geologische realiteit.

Integraal lokaal waterbeheer

Integraal Waterbeheer streeft naar het ontwikkelen, beheren en herstellen van het watersysteem zodat het voldoet aan de kwaliteitsdoelstellingen van de verschillende gebruiksfuncties (inclusief de natuurfunctie) voor de huidige generatie, zonder daarbij de multifunctionaliteit voor de komende generaties in het gedrang te brengen. De doelstellingen en de daaraan gekoppelde afweging van functies en landgebruik dienen te vertrekken van een grondige kennis van de werking van het watersysteem, in het bijzonder de samenhang tussen waterkwantiteit, waterkwaliteit en natuurlijk milieu.

HET WATERBEHEER VAN DE TOEKOMST

NOOD AAN STERK INTEGRAAL WATERBELEID IN HET IJZERBEKKEN

De huidige maatschappelijke en klimatologische veranderingen brengen de komende decennia verschillende uitdagingen met zich mee voor het waterbeheer in het IJzerbekken. De Bron vroeg Pieter-Jan Taillieu, ontvanger-griffier van de Zuidijzerpolder, om toe te lichten welke problemen zich de komende jaren zullen manifesteren en hoe de waterbeheerders dit willen aanpakken. (editie De Bron Winter 2020)Om tot zo'n integraal waterbeheer te komen is het allereerst noodzakelijk dat de verschillende actoren welke actief zijn in het waterbeheer met elkaar overleggen en samen een visie ontwikkelen.
Met het oog op dit overleg zijn er een aantal overlegplatforms opgericht nl.
• de C.I.W. (met een aantal werkgroepen)
• 11 bekkens

Polders en wateringen ijveren sinds jaren om fusies en uitbreidingen zodanig dat zij als  moderne gebiedsdekkende lokale besturen de doelstellingen van integraliteit zouden kunnen in daden omzetten. Interlokale politieke tegenstand staat deze noodzakelijke omvorming in de weg. De toekomst zal uitwijzen dat het beheer van het watersysteem op lokaal niveau van bron tot monding, met kennis van terrein, landgebruik en mensen enkel met en door mensen van ter plekke, met name door polders en wateringen kan gebeuren. 

Zijn de sporen van Covid-19 in  oppervlaktewater gevaarlijk?